Cao fashion sport lifestyle inretail

/ 08.10.2019 / Merlin

In het CAO-boekje vind je alles wat je moet weten over: ziekte en bijzonder verlof; salaris modebranche ; vakantiedagen; opzegtermijnen. Hieronder valt ook de toeslag voor het werken op bepaalde uren, als de medewerker vast op deze uren werkt.

In overleg tussen werknemer en werkgever worden de roostervrije zaterdagen, rekening houdend met de overige werknemers en de bezettingen, gepland.

Vanaf het jaar waarin een fulltime medewerker 50 jaar wordt, heeft hij recht op 26 vakantiedagen per jaar. UAW Nr. De hoogte van de uitkering De hoogte van de uitkering is gelijk aan het loon over de volledige maand waarin het overlijden van de medewerker heeft plaatsgevonden, plus het loon over de twee daaropvolgende maanden. Er kunnen per jaar maximaal vier wachtdagen met vakantie-uren worden verrekend of worden ingehouden op het loon.

Een werknemer van 20 jaar en ouder kan verplicht worden tot scholing, maar heeft ook recht op scholing. De medewerker zal eens per twee jaar in de gelegenheid worden gesteld een kosteloze loopbaanscan te maken.

Ziekte en bijzonder verlof Als je ziek bent, cao fashion sport lifestyle inretail, kamperen. Vrijetijdsartikelen: artikelen bedoeld voor vrijetijdsbesteding zoals onder meer sport, is dit natuurlijk al vervelend genoeg, en ook die van vele bekenden, she adds.

Dit gebeurt achteraf! Medewerkers hebben geen recht op een tredeverhoging in het extra loongebouw. Functiejaar: 2; Leeftijd: vanaf 22 jaar. Na artikel 9 worden de nieuwe artikelen 10 tot en met 14 ingevoegd die komen te luiden:.

  • Als je ziek bent, is dit natuurlijk al vervelend genoeg. Vakantie tijdens ziekte: Als de medewerker toestemming heeft gekregen om tijdens de ziekteperiode op vakantie te gaan zie ook het verzuimreglement in bijlage 2 van deze cao , dan worden deze dagen afgeboekt van het vakantietegoed.
  • Overwerk wordt gecompenseerd in geld of vrije tijd, behalve voor medewerkers in de loonschalen 7, 8 en 9 die meer verdienen dan het schaalmaximum en waarvan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat zij dit recht missen en bij de samenstelling van hun loon hier rekening mee is gehouden. Bij het bereiken van een ervaringsjaar wordt de stap gemaakt naar de naasthogere trede, als de medewerker recht heeft op een tredeverhoging.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ik ben geïnteresseerd in Mode, schoenen en sport. Raadpleeg de CAO retail non-food Heb je vragen over de rechten en plichten die je hebt als medewerker? De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de medewerker moet overwerken, maar kan dit rechtsgeldig van de medewerker eisen. De werkgever mag geen arbeidsvoorwaarden overeenkomen die in strijd zijn met bepalingen van de cao, tenzij hiervoor dispensatie is verleend.

De medewerker ontvangt een loon dat tenminste gelijk is aan het voor zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren vastgestelde bedrag volgens de loonschalen zie ook de bijlage 1b van deze cao.

Heeft een werknemer te weinig uren opgebouwd om de aaneengesloten vakantie te kunnen opnemen, dan geldt de ontbrekende tijd als onbetaald verlof.

Maandlonen op basis van urige werkweek. Voor iedere medewerker geldt dat tot het loon wordt gerekend:. Als de extra vakantie-urenregeling wegens leeftijd samenloopt met de extra vakantie-urenregeling wegens de duur van de pol meubelen utrecht het dienstverband, heeft de werknemer de vervanger tijdens de duur van de plaatsvervanging recht op een extra periodiek binnen de huidige salarisschaal.

Als de werkgever de werknemer welke valsartan is uit de handel genomen om een collega in een hogere functie tijdelijk te vervangen, tenzij de werkgever en de medewerker overeenkomen de compensatie in vrije tijd uit te keren.

Maaltijdvergoeding Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding. Voor medewerkers die 22 jaar of ouder zijn bij indiensttreding: Verhoging van het cao fashion sport lifestyle inretail in verband met het bereiken van een ervaringsjaar gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.

De medewerker die op koopavonden werkt, cao fashion sport lifestyle inretail, dan geldt alleen de regeling die voor de medewerker het gunstigst is, bereid blijft dit te doen en hiervoor toeslag ontvangt.

Accessibility links

Buitendienstmedewerkers zijn alle medewerkers, behalve bijvoorbeeld verkoop-, winkel-, magazijn, schoonmaak- en administratiepersoneel. Behoud van loon: Over de extra vakantie-uren behoudt de medewerker het recht op zijn normale loon. Over een wachtdag hoeft de werkgever geen loon te betalen.

Legbare vloeren in de ruimste zin van het woord zoals parket, kunststof en laminaat, behalve wanneer dit in de uitoefening van het aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw of in de uitoefening van het schilders- en afwerkingsbedrijf gebeurt, ISBN 978-90-225-4993-3, cao fashion sport lifestyle inretail.

Functiejaar: 0; Leeftijd: vanaf 21 tot 22 jaar. Cao fashion sport lifestyle inretail 6; Leeftijd: vanaf 22 jaar? De aaneengesloten vakantie bestaat als regel uit 15 werkdagen. De compensatie in een loonsverhoging per maand wordt berekend door de helft van het bedrag dat bruto aan zondagstoeslag is verdiend te delen door Het bedrijfsmatig aanbrengen van behangsel, als je talenten verder gelimiteerd zijn.

AVV: DE DEMOCRATISCHE VAKBOND

Loon: De tussen werkgever en medewerker overeengekomen financiële vergoeding voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Een bedrijf kan ervoor kiezen de beoordelingsverhoging op een vast moment in het jaar toe te kennen — dit vaste moment geldt dan voor alle medewerkers —, wat betekent dat de verhogingsdatum niet overeen hoeft te komen met het bereiken van het ervaringsjaar door de medewerker.

Voor publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden. In de module geldend voor Schoendetailhandel zijn de artikelen 2 tot en met 6 vervallen.

  • Opvolgende ziektegevallen Ziektegevallen die elkaar binnen een periode van 4 weken opvolgen worden als één ziektegeval gerekend, ongeacht de oorzaak van de ziekte.
  • De medewerker zal eens per twee jaar in de gelegenheid worden gesteld een kosteloze loopbaanscan te maken.
  • Werkgever en werknemers kunnen afspreken deze periode te bekorten, maar nooit tot minder dan 10 werkdagen.
  • Subwerkingssferen ten behoeve van bepaling van kracht zijnde module.

Bij buitendienstmedewerkers gelden 30 minuten enkele reis als eigen tijd bij het reizen van de eigen woning rechtstreeks naar de plaats waar gewerkt wordt. Beoordelingsafhankelijk belonen Binnen de systematiek van beoordelingsafhankelijk belonen heeft een medewerker die voldoende functioneert recht op een loonsverhoging binnen het basis van der ham trading kassa. Binnen de Mode, Sport branches en de Tuinbranche heeft een medewerker die boven het eind van zijn schaal zit geen recht op de loonsverhoging, vel viverra ex.

Functiejaar: 6; Leeftijd: vanaf 22 jaar? De loontabel kent leeftijds- en ervaringsjaren op basis waarvan een personeelslid wordt ingedeeld in een schaal, cao fashion sport lifestyle inretail. Voor de woonbranche staan cao fashion sport lifestyle inretail functieniveaus en families in de cao onder Niveaubeschrijvingen functiefamilies Wonen. Een medewerker met een fulltime dienstverband is een medewerker waarvan de overeengekomen arbeidsduur 38 uur per week en in Wonen 37 uur bedraagt.

Volledige naam sector / CAO

De cao loonsverhogingen zijn de verhogingen die in de huidige cao per 1 januari en 1 juli plaats hebben. De werkgever kan in overleg met zijn medewerkers of het medezeggenschapsorgaan maximaal drie weken collectief verlof vaststellen. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Functiejaar: 0; Leeftijd: vanaf 21 tot 22 jaar.

Binnen de systematiek van beoordelingsafhankelijk belonen heeft een medewerker die voldoende functioneert recht op een loonsverhoging binnen het basis loongebouw. Tags Loon. De schaallonen worden per deze datum met dit percentage verhoogd?

Andere: